2014-09-20

FC Shawmut16BosBaka FC
Valery Trezil Ryutaro Nojima
Keishiro Ota
Tomoyasu Kato
Tomoyasu Kato
Tomoyasu Kato
Katsuya
Katsuya